ብዛዕባና

ማሕበር ደቂኣንስትዮ ትግራይ (ማድኣት) ኩለመደያዊ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂኣንስትዮ ትግራይ ንምርግጋፅ ዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ደቂኣንስትይ ማሕበር እንትኸውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ እናተንቀሳቐሰ ዘሎ ማሕበር እዩ፡፡ ማድኣት እቲ ዝቖመትሉ ዕላማ ንምዕዋት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣባላት ወዲባ እናሰርሐት እንትትርከብ ካብቶም ቀንዲ ዝኾኑ ስራሕቲ ውሽጢ ደቂ ኣንስትይ ተወዲበን መሰለን ዝፈልጣሉን ግቡአን ዝሓታሉን ኩነታት ምፍጣር ከምኡውን ተወዲበን ኣንፃር ዝኾነ ይኹን ወፅዓን ዘይፍትሓዊ ከይዲን ኣሰራርሓን ዝቃለሳሉ ባይታ ምፍጣር እንትኸውን ካብ ታሕቲ ጉጅለ ብርኪ ጀሚሩ እስካብቲ ዝለዓለ ብክልል ብርኪ ዝተወደበ መሓውር ሃሊዩወን ዝቃለሳሉ ባይታ እዩ፡፡ ኣብዚሕዚ እዋን ልዕሊ 720000 ኣባላትን 20000 ተሓባበርቲ ኣባላትን ዘለዋ እንትትኮን እቲ ታሕተዋይ ኣካል እቲ ማሕበር ልምዓት ጉጅለ ደቂኣንስትዮ ይበሃል። እዚ ልምዓት ጉጅለ ደቂአንስትዮ ካብ 25 – 30 ዝኾና ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብራ ደቂኣንስትዮ ዝሓቁፍ እንትኾን ኣብ 5 ኔትዎርክ ዝተኸፋፈለ እዩ።

ራእይ

ናይ ማደኣት ራእይ ማዕርነት ደቂኣንስትዮ ዝተረጋገፀሉ ዝማዕበለ ሕብረተሰብ ምርኣይ እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *